Informačního memorandum

Informace o ochraně osobních údajů ve společnosti TYLL CZ s.r.o.

Společnost TYLL CZ s.r.o. dbá o ochranu Vašich osobních údajů a zavázala se tyto údaje chránit v souladu s transparentností, etickými informačními postupy a platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR).

Na důkaz naší oddanosti ochraně osobních údajů jsme vypracovali a schválili soubor závazných podnikových směrnic obsahující pravidla upravující tyto naše závazky v oblasti ochrany osobních údajů, a to včetně zásad přenosu osobních údajů a souvisejících práv jednotlivců na soukromí.

Cíl regulace nakládání s osobními údaji

Naším cílem je zajistit maximální ochranu Vašich osobních údajů při jejich zpracovávání námi. Ať jste nám své osobní údaje svěřili na základě smlouvy, nebo souhlasu, či jsme je získali na základě zákona, který nám to určuje, náš postup při jejich ochraně ctí ta samá pravidla:

 • minimalizovat jejich nutný rozsah,
 • chránit je a kontrolovat přístup k nim,
 • vymazat je, když už nejsou aktuální a potřeba.
 1. Předmět:

Tento dokument Informace o ochraně osobních údajů vysvětluje způsob shromažďování a používání osobních údajů. Osobní údaje jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, tj. osoby, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat prostřednictvím odkazu na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o umístění, on-line identifikátor, nebo odkaz na jeden či více faktorů specifických pro fyzickou, fyziologickou, genetickou, duševní, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu této fyzické osoby.

Osobní údaje shromažďujeme různými způsoby během běžné podnikatelské činnosti, a to jak on-line, tak off-line. Ke shromažďování údajů dochází například při předkládání objednávek nebo při nákupu zboží či služeb, při uzavírání smluv nebo komunikaci s naší společností, nebo při návštěvách a používání naší webové stránky. Osobní údaje rovněž přijímáme od svých zákazníků za účelem poskytování služeb v jejich zastoupení.

 1. Identita správce osobních údajů:

  V případě, že s námi budete chtít komunikovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit:

  TYLL CZ s.r.o.

  Nebovidy 155

  280 02 Kolín

  Statutární zástupce: Mgr. Josef Tomáš

  Telefon: +420 321 761 818

  E-mail: gdpr@tyllcz.eu

 2. Kategorie osobních údajů:

Mezi osobní údaje, které můžeme shromažďovat a zpracovávat, patří mimo jiné:

 • Kontaktní informace, které nám umožňují komunikaci s Vámi, například jméno, pracovní zařazení, věk, titul, uživatelské jméno, VIN, poštovní adresa, telefonní čísla, e-mailová adresa, nebo jiné adresy, které nám umožní odesílat Vám zprávy, firemní informace a registrační údaje, které poskytnete na našich webových stránkách.
 • Informace o vztazích, které nám pomohou při podnikání s Vámi, například typy produktů a služeb, o něž můžete mít zájem, Vámi upřednostňovaný způsob kontaktu a preferované výrobky, jazyky, bonita, marketingové preference a demografické údaje.
 • Transakční informace týkající se způsobu, kterým s námi jednáte, včetně nákupů, poptávek, informací o zákaznických účtech, objednacích a kontaktních informací, podrobností o dodávkách, fakturačních a finančních údajů, podkladů pro zdanění, historie transakcí a korespondence a informace o způsobu, kterým využíváte naše webové stránky.
 • Bezpečnostní údaje a informace o dodržování pravidel, které nám pomáhají prosazovat naše zájmy, včetně informací pro řízení konfliktů, prevenci podvodů a interní prověřování, a rovněž informace potřebné k zabezpečení našich areálů, jako jsou obrazové záznamy.
 • V případě video nebo bezpečnostních produktů mohou mezi tyto informace patřit obrazové a zvukové signály a data. Povaha a rozsah informací shromažďovaných našimi produkty se budou měnit v závislosti na typu a funkci produktů a typu služeb, pro který jsou používány, a podle platných zákonů.
 1. Právní základy pro zpracování:

Společnost může Vaše osobní údaje zpracovávat pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které společnost provozuje, a účelům, pro které v souvislosti s tím Vaše osobní údaje zpracovává, přichází jako právní základ v úvahu zpracování osobních údajů:

 • na základě Vašeho souhlasu;
 • je-li to nezbytné pro splnění smlouvy s našimi zákazníky a dodavateli, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zákazníka nebo klienta;
 • je-li to nezbytné pro splnění naší právní povinnosti;
 • pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů.

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, které mají jiný právní základ zpracování než Váš souhlas, nebude možné, abychom spolu smlouvu uzavřeli, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je předpokladem nezbytným pro uzavření smlouvy se společností.

V případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je poskytnutí osobních údajů pro tyto účely vždy zcela na Vaší úvaze. Váš souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

 1. Účely zpracování:

 • Plnění objednávek produktů nebo služeb a související činnosti, například dodávky produktů a služeb, zákaznické služby, správa účtů a fakturace, podpora a školení, aktualizace informací týkajících se modernizací produktů a bezpečnosti a poskytování dalších služeb souvisejících s nákupem.
 • Správa našich smluvních závazků a probíhajícího vztahu s Vámi, včetně jednání s Vámi, analýzy a vylepšování námi nabízených produktů a služeb, poskytování informací o našich produktech nebo službách a rovněž o zvláštních nabídkách a reklamních akcích.
 • Zajišťování bezpečnosti našich webových stránek, sítí, systémů a areálů a rovněž ochrana naší společnosti proti podvodům.
 • Marketing, rozvoj a zlepšování produktů a služeb společnosti, rozesílání Newsletteru a informování o našich produktech, které pro Vás mohou být relevantní.
 • Správa našich každodenních obchodních potřeb, například zpracování úhrad a správa finančních účtů, vývoj produktů, správa smluv, správa webových stránek, realizace, vedení společnosti, audit, vykazování a dodržování právních předpisů.
 • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů

Údaje, které zpracováváme, budou použity výhradně za účelem, pro který jste dali souhlas, pokud platná legislativa neumožňuje jinak.

 1. Příjemci osobních údajů:

Společnosti Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byly povinny či oprávněny na základě právního předpisu nebo byste nám k němu udělili souhlas.

Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, které společnost spravuje, vždy pečlivě prověřujeme a dbáme na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro nás mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které spravujeme, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu.

 • Dodavatelé (třetí strany):

  K poskytování nebo provádění služeb a funkcí ve Vašem zastoupení můžeme využívat třetí strany. Třetím stranám můžeme zpřístupňovat osobní údaje pouze za účelem poskytování těchto služeb a funkcí a ve Vašem zájmu nebo za účelem naplnění smluvního a licenčního vztahu. S každou třetí stranou je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů tak, aby veškeré zpracovávání těchto osobních údajů probíhalo podle našich pokynů a bylo v souladu s původními účely. Našimi dodavateli jsou zejména:

 • Výrobci a prodejci námi dodávaných produktů
 • Přepravní společnosti
 • Poskytovatelé IT služeb
 • Advokátní kanceláře
 • Subjekty poskytující tiskové a poštovní služby
 • Subjekty poskytující skartační a archivační služby
 • Externí auditor
 • Dle požadavků zákona:

  Osobní údaje týkající se jednotlivců můžeme rovněž zpřístupňovat veřejným a soudním orgánům, složkám prosazování zákona a agenturám, v rozsahu vyžadováným zákonem. V případech, kdy je to přípustné podle zákona, můžeme tyto údaje poskytovat také třetím stranám (včetně právních poradců), pokud je to nutné k prokazování, uplatňování nebo ochraně právních nároků nebo jinému prosazování našich práv, ochraně našeho majetku nebo práv, majetku či bezpečnosti dalších osob, nebo podle potřeb externího auditu, dodržování pravidel a funkcí podnikového řízení.

 • Sloučení a akvizice:

  Osobní údaje mohou být předány straně, která získá veškeré nebo část vlastního jmění či aktiv společnosti nebo jejích obchodních operací v případě prodeje, sloučení, likvidace, rozpuštění nebo jinak.

 • Přidružené subjekty:

  Tyto údaje můžeme rovněž předat přidruženým subjektům společnosti, nebo je s nimi sdílet, a to souladu s platnými zákony.

 1. Mezinárodní přenosy:

Třetí strany, dceřiné a přidružené subjekty, kterým mohou být předány Vaše osobní údaje, se mohou nacházet v různých zemích světa. Proto mohou být údaje předávány do zemí, ve kterých jsou uplatňovány odlišné standardy ochrany soukromí, než v zemi, kde pobýváte. V takových případech přijímáme opatření, jejichž účelem je zajistit, aby se Vašim osobním údajům dostalo odpovídající úrovně ochrany.

V některých případech se může stát, že naši dodavatelé osobní údaje zpracovávají ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků. Pokud dochází ke zpracování osobních údajů v USA, splňuje náš tamní partner vždy požadavky a je registrován v rámci tzv. programu Privacy Shield („Štít soukromí“). Více o programu Privacy Shield se můžete dozvědět zde: https://www.privacyshield.gov.

 1. Uchovávání:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po dobu, která je potřebná pro účely, za kterými byly shromážděny, obvykle po dobu trvání jakéhokoli smluvního vztahu, a poté po dobu požadovanou nebo povolenou podle platných zákonů a dále je pak uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním nebo správním řízení, vždy však nejpozději do doby vypršení relevantních zákonem určených promlčecích lhůt.

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a, resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.

 1. Ochrana osobních údajů:

Bezpečnostní opatření pro ochranu osobních údajů: Uplatňujeme vhodná technická, fyzická a organizační opatření, která jsou přiměřeně navržena tak, aby zajišťovala ochranu osobních údajů před náhodným nebo protiprávním zničením, ztrátou, úpravami, nepovoleným zveřejněním nebo přístupem a dalšími formami nezákonného zpracování. Přístup k osobním údajům je omezen na oprávněné příjemce, kteří tyto údaje potřebují znát. Při zpracovávání jakýchkoli citlivých osobních údajů rovněž uplatňujeme rozšířená bezpečnostní opatření.

Osobní informace sdělujeme nebo přenášíme pouze podle pokynů zákazníků nebo za účelem poskytování požadovaných služeb. Pokud zákazník nestanoví jinak, nakládáme s osobními informacemi, které zpracováváme za své zákazníky, v souladu se svými závazky týkajícími se sdělování a přenosu údajů, jak je uvedeno v tomto dokumentu.

Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

 1. Naše webové stránky:

 • Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stánky, můžeme automaticky shromažďovat určité informace pomocí technologií, jako jsou soubory cookie, pixelové tagy, nástroje pro analýzu internetového prohlížeče, protokoly serveru a webové majáky. V řadě případů jsou informace shromažďované pomocí souborů cookie a dalších nástrojů používány neidentifikovatelným způsobem bez jakéhokoli odkazu na osobní údaje.

Cookie jsou malé textové soubory, které webová stránka při návštěvě ukládá prostřednictvím prohlížeče na pevný disk počítače nebo jiného zařízení. Soubory cookie můžeme používat k přizpůsobení preferencí procházení a zlepšení funkce našich webových stránek. Soubory cookie je možné používat k řízení výkonu a shromažďování informací o tom, jakým způsobem jsou používány naše webové stránky, k analytickým účelům. Lze je rovněž používat k řízení funkce a zefektivnění návštěvy uživatele, například zapamatováním jazykových předvoleb, hesel a přihlašovacích údajů. Existují dva druhy souborů cookie: soubory cookie relace, které jsou z Vašeho zařízení odstraněny po opuštění webové stránky, a trvalé soubory cookie, které zůstávají ve Vašem zařízení po delší dobu, nebo dokud je ručně neodstraníte.

Můžeme používat soubory cookie Flash (rovněž jsou známy jako lokální uložené objekty) a podobné technologie k personalizaci a zlepšování Vašeho uživatelského zážitku on-line. Adobe Flash Player je aplikace, která umožňuje rychlý vývoj dynamického obsahu, jako jsou například videoklipy a animace. Soubory cookie Flash používáme z bezpečnostních důvodů a k ukládání nastavení a předvoleb, podobně jako v případě souborů cookie prohlížeče. Tyto soubory jsou však spravovány prostřednictvím jiného rozhraní, než které poskytuje Váš webový prohlížeč. Informace o správě souborů cookie Flash získáte na webu společnosti Adobe nebo stránce www.adobe.com. Soubory cookie Flash nebo podobné technologie můžeme používat k účelům založeným na chování, nebo k zobrazování inzerce na základě zájmu.

 • Využití dat a podobné nástroje

V souborech protokolů z našich serverů mohou být shromažďovány informace o tom, jakým způsobem uživatelé používají webové stránky. Mezi tyto údaje patří mimo jiné název domény uživatele, jazyk, typ prohlížeče a operační systém, poskytovatel internetových služeb, adresa IP (internetový protokol), lokalita nebo odkaz, ze kterého uživatel přišel na webovou stránku, web, který jste navštívili před příchodem na naši webovou stránku, a webová stránka, kterou navštívíte po opuštění našeho webu, a rovněž čas strávený na našem webu. Údaje o používání webu můžeme sledovat a využívat k hodnocení jeho výkonu a činnosti, ke zlepšení jeho designu a funkcí, nebo k bezpečnostním účelům.

Na našich webových stránkách můžeme také používat pixelové tagy a webové majáky. Tyto malé grafické prvky vložené do našich webových stránek nebo e-mailů nám umožňují určit, zda jste provedli konkrétní činnost. Když přejdete na tyto stránky nebo otevřete či kliknete na e-mail, pixelové tagy a webové majáky vytvářejí upozornění na tuto činnost. Tyto nástroje nám umožňují měřit reakce na naše komunikace a zlepšovat naše webové stránky a reklamní kampaně.

Nastavení svého internetového prohlížeče můžete změnit tak, aby přijaté soubory cookie zablokoval nebo na jejich přijetí upozornil či je smazal. Případně můžete našimi webovými stránkami procházet pomocí anonymního profilu prohlížeče. Další informace o úpravách či změnách nastavení internetového prohlížeče naleznete v příručce nebo v nápovědě k prohlížeči. Pokud nesouhlasíte s použitím souborů cookie nebo podobných technologií, které ukládají informace do Vašeho zařízení, musíte odpovídajícím způsobem změnit nastavení svého prohlížeče. Upozorňujeme, že některé funkce našich webových stránek nemusejí pracovat správně, pokud zakážete příjem souborů cookie nebo tyto technologie.

Tam, kde je to požadováno podle platných zákonů, budete požádáni o vyjádření souhlasu s příjmem určitých souborů cookie nebo podobných technologií dříve, než je použijeme či uložíme do Vašeho počítače nebo podobného zařízení.

 • Sdílení dat a požadavky na nesledování prohlížeče na webu: 

  Vzhledem k tomu, že nesledujeme návštěvníky našich webových stránek (a neumožňujeme jejich sledování jinými subjekty), nezpracováváme signály Do Not Track (Nesledovat) webových prohlížečů. Další informace o sledovacích signálech prohlížeče a funkci Do Not Track (Nesledovat) jsou k dispozici na stránce http://www.allaboutdnt.org/.

 • Propojené stránky: 

  Na našich webových stránkách můžeme poskytovat odkazy na weby třetích stran („propojené stránky“). Propojené stránky naše společnost není povinna hodnotit, kontrolovat ani zkoumat. Každá propojená stránka může mít vlastní podmínky použití a prohlášení o ochraně osobních údajů. Uživatelé se při používání propojených stránek musí s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je. Neneseme odpovědnost za zásady a postupy jakýchkoli propojených stránek a případných dalších odkazů, které se na těchto stránkách nacházejí. Tyto odkazy nepředstavují naše schválení propojených webů nebo jakékoli společnosti či služby. Doporučujeme uživatelům, aby se seznámili spodmínkami a odpovídajícími dokumenty těchto propojených webů dříve, než je začnou používat.

 • Děti:

  Naše webové stránky nejsou zaměřeny na děti. Nevyužíváme je k vědomému získávání osobních údajů od dětí ani k prodeji dětem. Zjistíme-li, že dítě poskytlo své osobní údaje prostřednictvím některého z našich webů, tyto údaje ze svých systémů odstraníme.

 • Služba Google Analytics:

  Na svých webových stránkách můžeme rovněž používat službu Google Analytics ke shromažďování informací o on-line aktivitách uživatelů na webových stránkách, jako jsou například navštívené webové stránky, odkliknuté odkazy a provedená vyhledávání.

Tyto informace používáme k sestavování zpráv a k vylepšování webu. Soubory cookie anonymně shromažďují informace, jako je počet návštěvníků na webu, odkud návštěvníci přišli a stránky, které navštívili. Informace vytvořené těmito soubory cookie a vaše aktuální adresa IP budou přeneseny z Vašeho internetového prohlížeče a budou uloženy na serverech Google ve Spojených státech a dalších zemích. Google bude tyto informace používat ve Vašem zastoupení pro účely vyhodnocení způsobu, kterým používáte náš web, jak bylo popsáno výše. Adresa IP získaná prostřednictvím služby Google Analytics nebude spojena s jakýmikoli jinými daty v držení společnosti Google. Další informace o údajích shromažďovaných službou Google Analytics získáte na adrese http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Tyto soubory cookie můžete zablokovat pomocí odpovídajících nastavení internetového prohlížeče. Pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci plně využít funkcí našich webů. Doplněk internetového prohlížeče Google Analytics Opt-out je možné stáhnout na následující adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 • Remarketingová technologie Google:

  Naše weby mohou používat remarketingovou technologii Google. Tato technologie umožňuje zobrazit uživatelům, kteří již navštívili naše on-line služby a projevili zájem, cílenou inzerci na webových stránkách partnerské sítě Google. Obdobně je možné oslovovat uživatele, kteří se podobají návštěvníkům našeho webu. Informace vytvořené souborem cookie týkající se použití webu společnost Google přenese a uloží na serverech ve Spojených státech. Je-li přenášena adresa IP, bude její délka zkrácena na poslední tři číslice. Pomocí souborů cookie je možné analyzovat chování uživatelů na webu a následně tyto informace použít k poskytování cílených doporučení výrobků a inzerci na základě zájmů uživatele. Pokud o příjem cílené inzerce nemáte zájem, můžete zakázat používání souborů cookie pro tyto účely prostřednictvím webu Google na následující adrese: https://www.google.com/settings/ads/. Uživatelé mohou případně zakázat používání souborů cookie třetími stranami na webové stránce Iniciativy pro síťovou ochranu určené pro deaktivaci, která je k dispozici na následující adrese (http://www.networkadvertising.org/ choices/). Upozorňujeme, že společnost Google uplatňuje vlastní zásady ochrany osobních údajů, které jsou nezávislé na našich zásadách. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za zásady a postupy společnosti Google. Před použitím našich webových stránek se seznamte se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google (https://www.google.com/intl/en/ policies/privacy/).

 1. Vaše práva:

Můžete nás požádat o informaci o zpracování svých osobních údajů, v jejímž rámci jsme povinni Vám bez zbytečného odkladu sdělit informace o:

 • účelu zpracování;
 • zpracovávaných osobních údajích či jejich kategoriích, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji;
 • příjemci, případně kategoriích příjemců;
 • informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech subjektu údajů.

Žádost o vysvětlení / odstranění protiprávního stavu:

Pokud byste se domnívali či zjistili, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo nás požádat o vysvětlení a/nebo nás vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. na odstranění svých osobních údajů, omezení zpracování údajů týkajících se Vaší osoby, k vyjádření námitky proti zpracovávání a právo na přenos dat.

 Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: 

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o Vás společnost TYLL CZ s.r.o. zpracovává, jsou nepřesné či nepravdivé, máte právo požadovat jejich opravu.

Odvolání souhlasu:

Na základě souhlasu společnost Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro marketingové účely. Váš souhlas s tímto zpracováním můžete kdykoli bezplatně odvolat. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá žádný vliv na náš smluvní vztah.

Uplatnění výše uvedených práv:

Při realizaci Vašich práv se na nás obraťte buď dopisem na adresu společnosti a nebo mailem gdpr@tyllcz.eu. Společnost TYLL CZ s.r.o. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

V případě porušení našich povinností můžete své podněty adresovat i Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.

 1. Souhlas a jeho odvolání:

Vědomým poskytnutím Vašich osobních údajů naší společnosti berete na vědomí a souhlasíte se shromažďováním, zpracováváním, přenosem do zahraničí a použitím takových údajů, ve smyslu, jak je uvedeno v tomto dokumentu. V případech, kdy tak vyžaduje platný zákon, budete požádáni o výslovný souhlas.

Máte vždy možnost zdarma vyjádřit námitku proti použití Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebo odvolat jakýkoli dřívější souhlas udělený ke konkrétnímu účelu buď dopisem na adresu společnosti a nebo mailem gdpr@tyllcz.eu. Společnost TYLL CZ s.r.o. si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

 1. Automatizované rozhodování:

Neprovádíme automatizované rozhodování.

 1. Úpravy dokumentu Informace o ochraně osobních údajů:

Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny, úpravy a aktualizace tohoto dokumentu Informace o ochraně osobních údajů. Pravidelně ověřujte, zda pracujete s nejnovější verzí tohoto dokumentu.

 

Datum účinnosti tohoto dokumentu: 25.5.2018