Politika integrovaného systému managementu

ISO 9001, ISO 14001 a specifikace ISO 45001

Pro zajištění zlepšování integrovaného systému managementu, jeho udržování, rozvoje a trvalého zlepšování ve společnosti TYLL CZ s.r.o. je stanovena následující politika:

Cílem naší firmy, založené v roce 1992, je poskytovat služby a výrobky, které budou trvale uspokojovat předem specifikované požadavky a potřeby spotřebitelů. Při tom budeme nadále usilovat, aby veškeré námi dodávané výrobky a služby svou kvalitou odpovídaly zamýšlenému účelu a splňovaly všechny požadavky našich spotřebitelů na kvalitu. Zároveň budeme propagovat dobré jméno naší firmy, které jsme si za deset let působením na trhu vybudovali a které chceme i nadále udržovat v podvědomí jak našich zákazníků, tak široké veřejnosti. To nás zavazuje k trvalému prosazování vysoké kvality výrobků a poskytovaných služeb, ale také k zabezpečení péče o životní prostředí a ochrany zdraví při práci.

V rámci managementu kvality se společnost zavazuje uplatňovat tyto zásady:

 • Vytvoření, zavedení a rozvíjení vnitřního sytému řízení společnosti jako prostředku k zajištění pevného postavení společnosti v oblasti výroby výfuků a dalších komponentů.
 • Podpora neustálého rozvoje pracovníků a jejich sebevzdělávání.
 • Zvyšování úrovně služeb nabízených zákazníkům a pochopení jejich potřeb.
 • Motivace pracovníků k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce a uskutečňování samostatné kontroly vlastní práce.
 • Průběžná optimalizace, zvyšování efektivnosti a zlepšování výrobních procesů.
 • Důraz na zlepšování využití vstupních surovin a výrobních prostředků.

V rámci environmentu se společnost zavazuje:

 • Provádět svou činnost v souladu se všemi platnými právními a jinými předpisy (zákony, nařízení vlády, vyhlášky atd.) v oblasti ochrany životního prostředí a kontrolovat jejich plnění.
 • Předcházet, omezovat a snižovat environmentální zátěž ve všech složkách životního prostředí.
 • Vzděláváním rozšiřovat mezi pracovníky povědomí o ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci.
 • Efektivně hospodařit s obnovitelnými i neobnovitelnými přírodními zdroji a neustále hledat možnosti snižování spotřeby energií.
 • Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů, zajišťujících omezení negativních vlivů na životní prostředí.
 • Vyžadovat od dodavatelů, aby respektovali zásady této environmentální politiky a aby se při své činnosti chovali šetrně k životnímu prostředí.
 • Posilovat otevřený přístup a dialog s pracovníky, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním podnětů a reagovat na ně.
 • Hodnotit dopady na životní prostředí při změně technologie ještě před jejím zavedením.

V rámci BOZP se společnost zavazuje:

 • Nahlížet na bezpečnost a ochranu zdraví při práci jako na zákonem stanovenou povinnost mající prioritu celospolečenského charakteru, dodržovat a kontrolovat právní a jiné předpisy v této oblasti.
 • Zahrnovat do systému řízení BOZP všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tzn. dodavatele, odběratele, návštěvníky, veřejnost a aktivně s nimi spolupracovat.
 • Zajistit dostatečný sortiment a množství pracovních prostředků a ochranných pomůcek, za podmínky jejich šetrného používání.
 • Motivace pracovníků k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce a uskutečňování samostatné kontroly vlastní práce.
 • Zvyšovat znalosti a odpovědnost pracovníků za vlastní bezpečnost formou školení a vzdělávání v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a majetku společnosti.
 • Vedení firmy se zavazuje, že svým neustálým zlepšováním systému BOZP bude snižovat riziko nemocí, havárií a nehod na pracovištích se zavazuje k předcházení úrazů a k neustálému zlepšování v oblasti BOZP a PO.

Mgr. Josef Tomáš, jednatel